Sinds mei 2018 zijn bedrijven verplicht om mensen te informeren over de wijze waarop het bedrijf omgaat met persoonsgegevens. Dit doet Konstruktiebedrijf J. Straathof b.v. door middel van onderstaande privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens

Konstruktiebedrijf J. Straathof b.v.
Horst ten Daallaan 5
2181 GP Hillegom
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28014602

Evers Staalconstructies b.v.
Horst ten Daallaan 5
2181 GP Hillegom
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28078658

Evers Montage b.v.
Horst ten Daallaan 5
2181 GP Hillegom
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 28078659

Contactpersoon voor privacy-zaken is dhr. J.W.M. Graas. De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website: www.straathof.retx.nl.
In deze privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we” of “onze”. Als wij het hebben over “de website” dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies

Als u gebruik maakt van de website dan worden standaard de volgende cookies gebruikt: verzamelen en analyseren van statistieken (Google Analytics). Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers. Deze cookies worden ongeveer 6 maanden bewaard. Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld.

Persoonsgegevens

Algemeen en doelen

De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.
Het eerste doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en toeleveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met hen sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en toeleveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren en kunnen factureren.
Het tweede doel is dat we persoonsgegevens van onze relaties verwerken voor het verzenden van (nieuws)berichten. We doen dit op grond van gerechtvaardigd belang.
Het derde doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website (via ons contactformulier). We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen. We doen dit op grond van (precontractuele) overeenkomst.

Welke persoonsgegevens?

De (persoons)gegevens die we verwerken zijn voornamelijk:

 • Naam, adres, woonplaats, land.
 • Telefoonnummer, e-mailadres.
 • Overeenkomsten.
 • Correspondentie met onze (potentiële) klanten en toeleveranciers.
 • Financiële, factuur-, en betalingsgegevens gerelateerd aan overeenkomsten.
 • Informatie over kredietwaardigheid.
 • BSN-nummer van uitzendkrachten.
 • Verstrekking aan derden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij het gaat om door ons uitbesteed werk. In dat geval krijgt de betreffende partij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om het werk te kunnen verrichten. De persoonsgegevens van Konstruktiebedrijf J. Straathof b.v., Evers Staalconstructies b.v. en Evers Montage b.v. verwerkt in eenzelfde softwarepakket. Deze ondernemingen hebben voor een deel dezelfde relaties.

Hosting en dienstverleners

Persoonsgegevens worden op een server opgeslagen en in diverse softwareapplicaties.

Bewaarperiodes

Gegevens die betrekking hebben op onze rechtspositie bewaren we gedurende de wettelijke termijn. Hierna wordt een relatie inactief, waarbij de naam nog wel bewaart blijft, maar de overige gegevens worden verwijderd. Deze periode is nodig omdat er soms vragen te behandelen zijn vanuit oudere projecten. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Gegevens die we ontvangen via het contactformulier op onze website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden. Gegevens over kredietwaardigheid worden door ons ingezien maar niet bewaard.

Van wie krijgen we persoonsgegevens?

Wij krijgen persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en toeleveranciers, zzp-ers en uitzendbureaus. Gegevens over kredietwaardigheid ontvangen we van onze kredietverzekeraar.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen.

Rechten van betrokkenen

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende:

 • Betrokken kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
 • Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
 • Het recht om verwijdering van persoonsgegevens te vragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking.
 • Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht om bezwaar te maken

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan wat daar staat vermeld over deze rechten.

Klachten

Indien u meent dat uw privacy rechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens z.s.m. mee.

Versie van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 06-02-2020.